// TODO need to add real GTM_ID

רוצים להגיב ולהעלות דיווחים?

התחברו או הרשמו בזריזות לחמ״ל

מה הטלפון או המייל שלך?
או התחברו באמצעות
google-auth
facebook-auth
התחברת בהצלחהאיזה כיף שהתחברת

default-avatar
אורח חמ״ל
weatherמזג אויר

מדיניות פרטיות "וואלה!" - אינדקס

 1. שירותי אירוח של האתר אצל צדדים שלישיים.
 2. מדיניות הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימו ש
 3. רישומך לשירותים ועדכון פרטים אישיים
 4. רישום למאגר המידע של וואלה
 5. איזה מידע אישי נאסף בעת שימו ש באתר ולאלו מטרות
 6. מידע אישי שנאסף על ידי צדדים שלישיים ואפשרות כיבוי איסוף נתוני מיקום
 7. העברת מידע אישי לצדדים שלישיים
 8. שימו ש במערכת Analytics Google
 9. שירותי צד שלישי המוטמעים באתר
 10. שימו ש ב-Cookies באתר והגשת פרסומות
 11. אבטחת המידע באתר
 12. זכות לעיין במידע אישי השמור לגביך במאגר המידע
 13. קישורים מהאתר לאתרים של צדדים שלישיים
 14. ביצוע שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות "וואלה!"

וואלה! מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בנכסיה הדיגיטליים.מדיניות פרטיות זו )"מדיניות פרטיות"( מסדירה את האופן שבו אנו ,חברת וואלה! תקשורת בע"מ)"החברה ", "וואלה!"( עושה שימוש במידע אישי אשר היא מקבלת ו/או אוספת ממשתמשי האתר)כהגדרתם בתנאי השימוש של וואלה(.

 1. שירותי אירוח של האתר אצל צדדים שלישיים וואלה! רוכשת שירותי אירוח של האתר מצדדים שלישיים )ספקים חיצוניים(, לפיכך המידע )לרבות מידעאישי ו/או מידע מזהה( שהמשתמש מוסר לחברה באמצעות האתר נשמר על שרתים המוחזקיםומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או אינם בשליטת החברה. ייתכן שספקי שירותיהאירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל )לרבות חברות בארה"ב(. במסירת המידע ,המשתמש מסכיםומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץלגבולות ישראל .
 2. מדיניות הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימוש מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של וואלה )"תנאי השימוש"( כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
 3. רישומך לשירותים ועדכון פרטים אישיים
  1. חלק מהשירותים באתרי וואלה!, לרבות השימוש בשירותי הדואר האלקטרוני של וואלה!,טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך )כפי שיעשה מעת לעת( תידרשלמסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לאתוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. הואיל ו-וואלה! תבקשרק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נת וניםנוספים, המתחייבים מאופי השירות.
  2. הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישוםבאתר. הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה .החברה )אומי מטעמה( תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות קישור בין כתובת הדואר האלקטרוניאשר סופקה על ידך לחברה, לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק)"חשבון הפייסבוק"(. ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הפייסבוק יועבר לאתר. עם זאת,יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה, תידרש לתת הסכמתך מראש,באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק.
  4. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כלשימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
  5. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמההאישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדההבאתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו.אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשםהמשתמש והסיסמה האישית שלך.
  6. .במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך,ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחהמכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.
  7. .החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, כולו או חלקו,הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישוםאו לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
 4. רישום למאגר המידע של וואלה הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך )כפי שיעשה מעת לעת(,יישמרו במאגר המידע של וואלה!. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטיםהמופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה .
 5. איזה מידע אישי נאסף בעת שימוש באתר ולאלו מטרות בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור,מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט) IP )שממנה פנית,מיקום גיאוגרפי) location-Geo ,)סוג הדפדפן בו הנך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הנך משתמש)לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר( ,ID Advertising המוקצה למכשירך(, מספר זיהוי של מכשירהקצה) ID Device ,)ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתריםועוד. וואלה! תשמור את המידע אשר יצטבר אודותיך כאמור במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גםבנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זואו על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
  1. לשם אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן,להעדפותיך האישיות ,מיקומךותחומיעניינך. אם תבחר שלא לאפשר איסוף מידע מסוים,הדבר עלול, במקרים מסוימים,למנוע את היכולת לספק לך חלק מהשירותים. כך לדוגמה, אתה יכולבכל שלב לבחור באםלאפשר את איסוף נתוני המיקום שלך )ראה עוד לעניין זה בסעיף 6 להלן(, ואםאתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באמצעותביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד שברשותך. שים לב כי אם תבחר לכבות את שירותי המיקוםבמכשיר, לא נוכל לספק לך שימושים ושירותים מבוססי מיקום.
  2. לשם שיפור האתר והשירותים הניתנים בו ולשימושים סטטיסטיים שונים.
  3. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת )אך לא רק( פורומים, משחקים,מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים .
  4. .כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור ושיפור היצעהמוצרים, שירותים ותכנים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטלשירותים ותכנים קיימים .
  5. לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך .
  6. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. שים לב כי יתכן כיגביית הכספים עבור רכישת מוצרים ו/או שירותים באתרים תתבצע על ידי חברות סליקה ויתכן כיתידרש למסור לחברות סליקה כאמור מידע אישי כגון שמך, כתובת לשליחת חשבונ ית ופרטי כרטיסאשראי. שימוש במידע כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות סליקה .
  7. כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים לתחומי ההתעניינותשלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך .
  8. ליצירת הקשר אתך )במקרה הצורך(.
  9. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסרלצדדים שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית .
  10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותיםהרלבנטיים באתרי וואלה!.
  11. .לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
  12. וואלה! רשאית לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זהבדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר) SMS )ו/או באמצעות הודעות מתפרצות) notifications)מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמהתפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי וואלה ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך, בהתאם לחוק, אם נתת הסכמה מפורשת לכך ,ובכלעת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו .
  13. חלק מהמידע אשר יצטבר אודותיך יהיה חשוף לוואלה! ,לשותפיה ולנעברים שונים,כמפורט במדיניות זו להלן.
  14. תכנים שאתה מגיש לפרסום באתר ו/או באמצעות האתר עשויים להיום חשופים לגולשיםבאינטרנט ובפרט לגולשי האתר. אם תפרסם פרטים אישיים שלך כחלק מהפרסומים כאמור אתהעשוי לקבל הודעות מבלי שתבקש. על כן, אנו ממליצים לך לפרסם רק מידע שאתה מעונייןשיהיהנגיש לכולם.
 6. מידע אישי שנאסף על ידי צדדים שלישיים ואפשרות כיבוי איסוף נתוני מיקום
  1. כאשר אתה משתמש באתר ו/או באפליקציות, וואלה! רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳עלמנת לספק תכנים, שירותים, לצרכי פרסום ו/או במסגרת פונקציות נוספות כגון עיבודנתונים.תוכנות צד ג 'אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים לך )נתוני מיקוםבשטחיםחיצוניים ונתוני מיקום בתוך מבנים/Indoor אשר פתוחים לציבור(, נתוניאפליקציותקיימותבמכשירך ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בעת שימושך באתר ו/או באפליקציות,אתה מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור וכי וואלה תהיה רשאיתלעשות שימוש במידע זה למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו .אם אתה מעוניין לחזור בךמהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באמצעות ביטול שירותי המיקוםבמכשיר הנייד .
  2. וואלה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה לשותפיההעסקיים )לרבות מפרסמים באתר(, על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעתהביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/אולמקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של וואלה )לרבות מפרסמים( יהיורשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.
 7. העברת מידע אישי לצדדים שלישיים
  1. .וואלה! לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך )ע"י וואלה ו/או ע"יצדדים שלישיים כאמור לעיל(, אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של וואלה!, או בעת שתיקח חלקבפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לוואלה! ולצד שלישי המוצגותבאתרי וואלה!, או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר או לשם משלוחדברי פרסומת מטעם וואלה! ו/או מטעמם של מפרסמים אחרים .במקרים אלה יועברלשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליךהרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ,מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך
   2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי וואלה!, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתריםאו איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעותהאתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלהבמקרים אלה, תהיה וואלה! רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
   3. החברה תהיה רשאית למסור את פרטיך לקבלני משנה, בישראל ומחוץ לה, מטעמה לשם ביצועפעולות שונות הקשורות להפעלה )לרבות שירותי אירוח(, תפעול ושיפור של האתר)לרבות, למען הסר ספק, השירותים בו(;
   4. .לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה לוואלה! למסור את פרטיך או המידעאודותיך לצד שלישי;
   5. .כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין וואלה!
   6. בכל מקרה שוואלה! תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך אולרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי ;
   7. במקרה שוואלה! תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהואאו שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   8. אם וואלה! תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגיןפעולות שעשית באתר,
   9. במסגרת העברה חוקית של פעילות וואלה! לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקיםממנו לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים )כולם או חלקם( ו/או פשיטתרגל;
   10. אם וואלה! תשתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/אואיחסוןמידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עםתאגיד אחר, וכןבמקרה שתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, היא תהיהזכאית להעביר לתאגידהאחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטישבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך אתהוראות מדיניות פרטיות זו;
   11. לצדדים שלישיים עימם וואלה תשתף פעולה וזאת לצורך עיבוד, טיוב, מיפוי העדפות,תחומי ענין של גולשים , ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, וכן לצורך פרסוםוייעול שירותים הניתנים לך, לרבות על ידי צדד ים שלישיים. במסגרת האמור מידע אשריימסר לצדדים שלישיים עשוי להיות משולב עם מידע נוסף שבידי אותם צדדים שלישיים.
 8. Google Analytics במערכת שימוש
  1. האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Analytics Google על מנת לאסוף מידע אודות השימושבאתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחריםביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתרוהשירותים הניתנים בו. וואלה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימושב-Analytics Google עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר .האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Analytics Google אודות גולשי האתר כפוף לתנאיהשימוש של Analytics Google הזמינים בכתובת הזמינה Google של הפרטיות ומדיניות http://www.google.com/analytics/terms/us.html http://www.google.com/policies/privacy בכתובת
  2. ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות GoogleAnalytics שימוש למנוע באפשרותך. http://www.google.com/policies/privacy/partners/ בכתובתבנתונים אודותיך על ידי Analytics Google על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Analytics Google בכתובת זמין אשר Opt-out Browser Add-on. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 9. שירותי צד שלישי המוטמעים באתר
  1. האתר מארח )ועשוי לארח בעתיד( כלים ופלטפורמות צד ג', שמטרתם, הנגשת תכנים המותאמיםלהעדפות גולשים ויצירת אינטרקציות עם תכנים. תכנים כאמור עשויים להיות בבעלות האתר ,אובבעלות שותפים חיצוניים של האתר או של אותן פלטפורמות )שותפים ופלטפורמות כאמור יכונולהלן "פלטפורמות צד ג'"(. לצורך מתן והנגשת התכנים, עשויות פלטפורמות צד ג' לאסוף מידע עלהגולש, בין היתר, לצורכי יצירת פרופיל התנ הגות ואופי גלישה, מבוססי cookie( כלומר ,אינם מזהיםגולשים באופן אישי(. כל אינטרקציה של גולשים או גישה לתכנים המונגשים על ידי פלטפורמות צדג', כפופה למדיניות הפרטיות של אותה פלטפורמה, אשר תונגש בסמיכות לתכנים ,והמידע נאסףעל ידה באופן ישיר לצורכי עיבוד ואספקת שירותיה. פלטפורמות צד ג' כוללות, נכון למועד עדכון מדיניות פרטיות זו, את Outbrain ,אשר מדיניות הפרטיותשלה מונגשת בסמיכות לתכנים המוצגים על ידה באתר, וכן בלינק הבא: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy גולשים אשר אינם מעוניינים לצפות בתכנים המבוססים מידע והעדפות אישיות, רשאים לבחור לעשות כן באמצעותאפשרויות opt-out המוענקות על ידי כל פלטפורמת צד ג'. מימוש opt out משירותי Outbrain באמצעותלחיצה על הקישור המתאים במדיניות הפרטיות, או בלינק הבא : https://my.outbrain.com/recommendations-settings/profile
  2. גולשים אשר אינם מעוניינים לצפות בתכנים המבוססים מידע והעדפות אישיות, ומעוניינים למחוק את המידע שנאסףעליהם מאתר פייסבוק רשאים לבחור לעשות כן באמצעות אפשרויות Deletion Data המוענקות על ידי כל פלטפורמת צד ג'.מימוש Deletion Data משירותי facebook באמצעות לחיצה על הקישור המתאים במדיניות הפרטיות, או בלינק הבא:עבור חמ"ל https://www.facebook.com/settings/applications/app_details/?app_id=1229683093805418 עבור וואלה https://www.facebook.com/settings/applications/app_details/?app_id=133472246670311
 10. שימוש ב-Cookies באתר והגשת פרסומות
  1. האתר משתמש ב-Cookies"( עוגיות"( לצורך תפעולם השוטף והתקין ,ובכלל זה כדילאסוףנתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרלהעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודהממחשבי וואלה!. חלק מה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונןהקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות "ובדפדפן מסוגאינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה בה הם מצויים על ידי פתיחתחלונית הרצה) Run )והפעלת הפקודה "cookies:shell ."ה -Cookies מכילים מיד ע מגוון כדוגמתהדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אלהאתר, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדילייתראת הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתרי וואלה! המחייביםרישום. המידע ב-Cookies מוצפן, ו-וואלה! נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלולקרוא ולהבין את המידע האגור בהם .
  2. אם אינך מעוניין לקבל Cookies ,תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך .לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלוללגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי וואלה! או באתרי אינטרנטאחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה -Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אםאתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי וואלה! יותאמו להעדפותיך. הואיל וה-Cookies מונעות ממךלעתים את הצור ך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמתתחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח .
  3. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדיג,'המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבתCookies במחשבך ושיבוץ beacons Web במודעות הפרסומת )להלן:"Cookies .)"תפקיד ה-Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסוםואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומותשיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנעמכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכוללמחוק את ה - Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתהמשוכנע שאינ ך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה-Cookiesעלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy למדיניות הפרטיות של Limited Permutive , אשר יחד עם חברת IDX מנתחת את העדפות התוכן ותחומי העניין של הגולשים לצורך יצירת מדיה ופרסום רלוונטי, ראה: https://permutive.com/privacy שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של צדדי ג ')ככל שלא מותקן על מחשבך/מכשירך(וכן ,לשימוש במידע כאמור לעיל .
 11. אבטחת המידע באתרוואלה! מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים אתהסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי וואלה!, אין בהם בטחון מוחלט. לכן ,וואלה! לא מתחייבתשהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם .
 12. זכות לעיין במידע אישי השמור לגביך במאגר המידע
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחושהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליוומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידעאו למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאימבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות
  2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי וואלה! משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס עלהשתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלוליםבמאגר )"פניה בהצעה מסחרית"(, כי אז אתה זכאי על- פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. וואלה! תמחק במקרה זה מידע הדרושלה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לוואלה! לשם ניהול עסקיה,לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי וואלה!, יוסיף להישמר בוואלה! על-פי דין,אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה וואלה!למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפטהשלום באופן הקבוע בתקנותשמכוח החוק, כדי שיורה לוואלה! לפעול כאמור.
 13. קישורים מהאתר לאתרים של צדדים שלישיים קישורים לאתרים של צד ג'. אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיעבאמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר וואלה! אינה כפופה למדיניות הפרטיות של וואלה!אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
 14. ביצוע שינויים במדיניות הפרטיות שינויים במדיניות הפרטיות. וואלה! רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינוייםאלה ייכנסו לתוקפם במועד פרסומם גם מבלי שהחברה תידרש למסור למשתמשים באתר הודעה בדברהשינוי .
 15. מחיקת המשתמש שלי כדי למחוק לצמיתות את המשתמש שלך, יש לשלוח מייל ל – support@walla.net.il עם הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון ומייל. המשתמש ימחק עד 24 שעות ממועד הבקשה.

תאריך עדכון: אוקטובר 2021