// TODO need to add real GTM_ID

רוצים להגיב ולהעלות דיווחים?

התחברו או הרשמו בזריזות לחמ״ל

מה הטלפון או המייל שלך?
או התחברו באמצעות
google-auth
facebook-auth
התחברת בהצלחהאיזה כיף שהתחברת

default-avatar
אורח חמ״ל
weatherמזג אויר

תנאי שימוש באתר חמ"ל

חשוב: יש לקרוא את תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר חמ"ל שכתובתו: hamal.co.il וכן תתי שמות המתחם (domains-sub) של אתר זה "האתר".

האתר הינו אתר של חברת וואלה! תקשורת בע"מ ("וואלה!") ומשמש כפלטפורמה למתן עדכוני חדשות של ידיעות מהארץ והעולם אשר בעיקרן קצרות ותמציתיות, המתעדכנות בזמן אמת. במסגרת האתר, משתמשים יכולים לפרסם דיווחים חדשותיים קצרים בצירוף סרטונים ותמונות, לקרוא ולצפות בדיווחים כאמור שפורסמו על ידי משתמשי האתר, הכול כאמור ובכפוף לאמור בתנאי השימוש להלן ("השירותים").

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלהאשר עושים שימוש באתר ("המשתמשים", "הנך" או "אתה"). יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כףיד למיניהם וכיו"ב).

הנך מצהיר בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את תנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכי הנך מסכים לכל הוראותיהם ותנאיהם, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענהו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של האתר.

שים לב כי אתה נוטל על עצמך את מלוא האחריות לכך שבחרת באתר על מנת להשיג את התוצאות שאליהן כיוונת,לשימוש באתר, ולתוצאות שיניב האתר.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, נא הימנע מלגשת או לעשות שימוש באתר. הנך מאשר כי אם תשתמש באתר, הריכל שימוש כזה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנו והסכמת להיות כפוף לתנאיו.

אם הנך מתחת לגיל 18 ,אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא. השימוש באתר אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 13.

וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר. יובהר , כי תנאי שימוש אלה מנוסחי בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר) מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

 1. חשבון והרשמה לשירותים חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות חשבון הפייסבוק הפרטי שלך ("חשבון הפייסבוק"). ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הפייסבוק יועבר אלינו או אל מי מטעמנו (לרבות צדדים שלישיים). עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר במהלך רישומך לשירותים, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה של החשבון שלך ונושא באחריות המלאה והבלעדית לכלהפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. הנך מתחייב להודיע לוואלה! באופן מידי על כnשימוש שאינו מורשה בחשבון שלך.
 2. דיווחים המתקבלים מצדדים שלישיים
  1. באתר מתפרסמים, בין היתר, גם דיווחים שמקורם במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים (לרבות פיקוד העורף). לצורך תנאי שימוש אלו, "דיווח" או "דיווחים" משמעו כל חומר ו/או תוכן הנשלח עלידי צד שלישי לרבות טקסט, תמונה, נתוני שמע, או וידאו. משתמש אשר משגר דיווח לצורך פרסומו באתר מודע ומסכים לכך שהפרופיל שלו, אשר כולל את שמוהמלא ותמונת פרופיל שלו, יופיע לצד הדיווח ("קרדיט").
  2. ידוע למשתמש והוא מאשר בזאת כי הדיווח שנמסר על ידי המשתמש לוואלה! יפורסם בכפוף לשיקולי וואלה! ולאחר בדיקתה את הדיווחים וכי וואלה! אינה נותנת כל מחויבות ו/או מצג לכך שהדיווחים הנמסרים על ידי המשתמשים לוואלה! יפורסמו באתר ו/או בכל מדיה אחרת, כמותם או בשינויים, כמפורט להלן. המשתמש מסכים ומאשר כי לוואלה! יהא שיקול דעת בלעדי ומוחלט בכל הקשור לפרסום הדיווחים ולא תישמע כנגד וואלה! כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  3. ידוע למשתמש כי וואלה! רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל דיווח ו/או תגובה שנמסר לפרסוםו/או נכתב על ידי משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי. היה ותמצא וואלה!, בהתאם לשיקול דעתההבלעדי, כי במסגרת הפעילות הפר המשתמש איזה מהוראות תנאי השימוש ו/או כל דין חל, וואלה!תהא רשאית, מבלי לגרוע מאף סעד ו/או זכות הנתונה לה על פי כל דין, למנוע מהמשתמש פרסום שלדיווחים נוספים.
  4. ידוע למשתמש והוא נותן את הסכמתו המפורשת לכך כי וואלה! תהיה רשאית לעשות בדיווחים ככלשתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות עריכתם ו/או שינויים ו/או הצגתם בשילוב עםדיווחים נוספים, להוסיף עליהם ו/או לגרוע מהם וכן להתקשר בהסכם העברה ו/או מכירה ו/או אחרלגביהם, עם צד שלישי, בין בתמורה ובין ללא תמורה ולכלול אותם, בכל עת, באתר ו/או בכל מדיה אואמצעי פרסום אחר, על פי רצונה ושיקול דעתה הבלעדי.
  5. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו שהאתר אליו מועלים הדיווחים פתוח לציבור. וואלה! ו/או מישפועל מטעמה אינם יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים לא ישתמשו בדיווחים, לרבות על דרך שלשיתוף באתרי אינטרנט אחרים, לרבות רשתות חברתיות כגון "פייסבוק" וכיו"ב. כמו כן, ידוע למשתמשכי יתכן שתהיה למשתמשי האתר אפשרות להגיב )"תגובה"( על הדיווחים המוצגים באתר. המשתמשמאשר בזאת כי לוואלה! אין כל שליטה על אתרי אינטרנט אלו ו/או על התנהגות משתמשים אחריםו/או על כל שימוש בדיווחים על ידי הציבור ווואלה! ו/או מי שפועל מטעמה אינם נושאים בכל אחריותואין להם כל חבות בגין כל נזק, אובדן, הוצאה וכדומה אשר ייגרמו ו/או אשר עלולים להיגרםלמשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה ממסירת הדיווחים לוואלה! לפרסום ו/אוהשימוש בדיווחים אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים.
  6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 7 ו-9 להלן, ידוע למשתמשים כי דיווחים המתקבלים מצדדים שלישייםאינם באחריות וואלה והסתמכות המשתמש על הדיווחים האמורים הינה באחריות המשתמש בלבד.יתרה מכך, הדיווחים המתקבלים מפיקוד העורף (ובכלל זה התראות "צבע אדום") אינם מהווים תחליף למערכת ההתראות הרשמית ובכל מקרה של אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף.
 3. התחייבויות המשתמש
  1. כל משתמש מתחייב בזאת כי בדיווח ו/או תגובה הנשלחים על ידיו לאתר לא ייכלל כל תוכן לא חוקיאו לא מוסרי, או תוכן אשר סותר את תקנת הציבור או את הוראות תנאי שימוש אלו או מטרתם,לרבות, ומבלי לגרוע, תוכן שקרי, מטעה או תוכן אשר מסלף את העובדות, תוכן שהוא בגדר לשון הרע,תוכן פוגעני או תוכן שהוא בגדר חומר שנאה (לרבות דיווחים גזעניים ומפלים), תוכן אשר מפר זכויות צדדים שלישיים ו/או זכויות קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים), תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופימיני בוטה, תכנים אשר מפירים את פרטיותו של אדם אחר, תכנים שהם בגדר טעם רע, תכנים המכילים מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, תכנים הכוללים מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרתהעלולה לחבל במערכות מחשב של וואלה! ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל אולמנוע מאחרים את השימוש באתר, תכנים שפרסומם מנוע עקב הוראות הדין ו/או בהחלטת רשות מוסמכת, תכנים אשר פוגעים בשם הטוב של וואלה! ו/או בשמו הטוב של אדם ו/או תכנים הכולליםפרסומות סמויות או מסרים סמויים.
  2. מובהר כי וואלה! רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים הנ"ל ו/או עלוליםלפגוע בוואלה! ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת מבלי שתידרש למסורלמשתמש הודעה על כך.
  3. .כל משתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בלבד יצר את הדיווחים ו/או התגובות הנשלחים לאתר או,לחילופין, כי הוא מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים וההסכמות הנדרשות לצורך מסירת הדיווחים לוואלה! ופרסומם במסגרת האתר ו/או בכל מדיה ו/או פלטפורמה אחרת.
  4. ככל שדיווחי ו/או תגובות משתמשים נחשבים ליצירה תחת חוק זכויות יוצרים, המשתמש מעניק בזאת לוואלה! רישיון בלתי חוזר וללא הגבלת זמן, עולמי, חינמי (ללא כל תמלוגים), בלתי מוגבל, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, לפרסם ולעשות כל שימוש מסחרי אחר בדיווחים ו/או בתגובות באתר. למעט מתן הקרדיט כאמור לעיל, כל משתמש מוותר בזאת לטובת וואלהו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות שלו באילו מהתכנים המנויים לעיל.
  5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מודע לכך ומאשר בזאת כי וואלה! ו/או מי מטעמה תהיהרשאית (אך לא חייבת) לשנות, לערוך, להעתיק, לעבד, להפיץ, לצטט, לפרסם, לשדר, להציג, להכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר (להלן ביחד: "שינויים"), מהדיווחים הנמסרים על ידי המשתמשלוואלה! או חלקם, ללא אישור של המשתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וואלה! וללא מתן קרדיט למשתמש ביחס לדיווחים אשר עברו שינוי כאמור.
 4. תכנים המפרים הוראות תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין:
  1. במידה שמצאת תכנים חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות המפורטותבסעיף 1.63.2 לעיל, אתה מתבקש להודיע על כך לוואלה! לכתובת: il.net.walla@hamal .אנא הפנהאת פניותיך בעניין זה לכתובת הדוא"ל לעיל ולא באופן אחר, שכן פנייה באמצעות אפיקים אחריםעלולה לעכב את הטיפול בפנייה באופן משמעותי.
  2. אנא ציין במסגרת הפנייה: (1) מה העילה אשר בגינה הנך פונה לוואלה! )לדוגמה: הפרת זכויות יוצרים,לשון הרע או פגיעה בפרטיות( ומהן הנסיבות במסגרתן נוצרה הפגיעה; (2) אנא צרף לפנייה קישור(Link) לעמוד האתר בו מופיע התוכן אשר בגינו אתה פונה בקשר אליו נמסרת הודעתך. בלא קישורכאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך; (3) אנא פרט במסגרת הפנייה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמךלצורך בירורים, ככל שידרשו; (4) יש לכלול בפנייה הרשאה מפורשת להעברת הפרטים הנכללים בפנייהלגורמים הרלבנטיים, לרבות לרשויות האכיפה (באם יהא בכך צורך) וכן לגולש אשר העלה את התוכןבגינו הוגשה הפנייה. בהעדר אישור כאמור לא נוכל לטפל בפנייתך.
  3. בהתאם, במידה שתידרש לספק פרטים ומידע נוספים אנא ספק אותם בהקדם. אי מענה במועד עלוללהקשות על הטיפול בפנייה וכן עלול לעכב את הטיפול בה
  4. פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך שלושה (3) ימי עסקים. אולם, מאחרוברצוננו לבצע בדיקה מתאימה בקשר לכל פנייה ייתכן כי הטיפול בפנייה יארך פרק זמן ארוך יותר.האמור בפנייתך עלול, לעיתים, לסתור זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן ייתכן כי יהא עלינו לבדוקאת הדברים גם עמם. בכל מקרה, וואלה! תעשה מאמץ לטפל בפניות המשתמשים בתוך זמן סביר ממועדפנייתם, תוך שימת לב מתאימה לכל פנייה. אנא תשומת ליבך כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כלפניה נענית בחיוב.
  5. .חשוב לציין כי הגשת פנייה כאמור מהווה פעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה וכי משתמש הפונהלוואלה! יהא אחראי כלפי וואלה! בקשר עם פנייתו ותוצאותיה.
 5. קניין רוחני
  1. מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר או בכל חלק ממנו (ובכלל זה התכנים (למעט דיווחימשתמשים ככל שנחשבים ליצירה תחת חוק זכויות יוצרים), תכונות, תוספות, עיצוב האתר, סימניה המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר אשר ייחודי ובלעדי לוואלה! ו/או לאתר( ובכל עותקיו וביחסאליהם שייכות אך ורק לוואלה!, חברות קשורות שלה ו/או לשותפיה.
  2. כל המידע המופיע על גבי האתר נמצא בבעלותה הבלעדית של וואלה! או של צד שלישי, שהרשה לוואלה! להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של וואלה! או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של וואלה!.
  3. וואלה! פועלת בשקידה סבירה לגילוי ולאיתור בעלי זכות היוצרים בצילומים המתפרסמים בוואלה!לפני השימוש בהם. השימוש נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, ובעל זכות יוצרים זכאי לבקש מוואלה! בפניה דרך האתר כי תחדל מהשימוש.
 6. מדיניות פרטיות וואלה! תשתמש במידע אודותיך שנאסף על ידי וואלה! או אשר לוואלה! תהיה גישה אליו כתוצאה מהשימוש שלך באתר בהתאם למדיניות הפרטיות של וואלה! אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הזמינים במידע לשימוש מסכים הנך בכתובת: https://dcx.walla.co.il/walla/terms/PrivacyPolicy.pdf לעיונך אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות. הנך מסכים שהנך מספק ו/או נותן לנו גישה למידע אודותיך מרצונך החופשי.
 7. קישורים לאתרי צד ג
  1. באתר אתה עשוי למצוא קישורים ('לינקים') ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידעו/או אפליקציות ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). קישורים אלה הםלנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידיך. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשתהאינטרנט ו/או לעשות שימוש באפליקציות כאמור. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי וואלה!ו-וואלה! איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה עלהסכמת וואלה! לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכניםבתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. וואלה! אינה אחראית לתכנים שאליהםמוליכים הקישורים )אם תמצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיך, מרגיזים או בלתי נאותים(,למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרםמהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישוריםעשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, ו-וואלה! ממליצה לך לקוראה, אם בחרת לבקרבהם.
  2. .וואלה! איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. וואלה! רשאית להסיר מן האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.
  3. כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור (Link) מהאתר, אינה כוללת את וואלה! כצד לה, ותסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אםהודיעך וואלה! אחרת לרבות במסגרת האתר. וואלה! אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישאבאחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים ו/או במסגרת אירועיםאליהם הגעת באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו, והיא לאתיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיעך החברהאחרת לרבות במסגרת האתר.
 8. היעדר מצגים וואלה! מספקת את האתר וכן כל מידע, תוכן (לרבות דיווחים) ושירות המסופקים באמצעות האתר כמותשהם ("AS IS") בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן. על וואלה! לא חלה כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, או שינויים לאתר. מובהר בזאת כי וואלה! לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים באתר (בין אם מקורם בוואלה! או בצדדים שלישיים, לרבות משתמשים אחרים) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים, הטאבלטים, מכשירי נייד ו/או מכשירי קצה אחרים של משתמשי האתרוכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכד' שייגרמו, ביןבאופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש(ים) באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/אושימוש בהם. וואלה! מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת בקשר לאתר כולל בין היתר, לגבי בעלות,מסחריות, התאמה לתכלית מסוימת או אי-הפרה של זכויות צד ג'. אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! בגין האמור לעיל. השימוש באתרייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. וואלה! אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה בלתי נתון להפרעות ו/אויהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי וואלה!, זמין בכל עת, נקי משגיאות ו/או ווירוסים או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן. ווואלה! לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפשוכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. וואלה! אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בה יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירותכזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.
 9. הגבלת אחריות וואלה! לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית,נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי אותוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בה, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של משתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילואם וואלה! קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצדג' כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, וואלה! לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הכלולים באתר ובכל מכשיר קצהבהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים וכן לכלנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צדשלישי בשל שימוש בתכנים אלו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של וואלה! )בין בחוזה,עוולה או כל צורה אחרת של חבות( בגין פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם,לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר, לא תהיה גבוהה מהסכומים הכוללים שקיבלה בפועל וואלה! באופן ישיר מהמשתמש בגין שימוש באתר )אם בכלל( במהלך התקופה של שלושה (3) חודשים שמיד לפניהתאריך שבו הוגשה התביעה, ואם סכום כזה לא נגבה, חבותה המצרפית המקסימאלית של וואלה! לאותועניין לכל משתמש לא תעלה על סך של 1 ₪ לכל תביעה. יתכן שתחומי שיפוט אחדים לא ירשו את ההגבלה או ההחרגה של פיצויים נלווים או בגין נזק עקיף, ולפיכךבנסיבות מסוימות עלולות המגבלות או ההחרגות שלעיל לא לחול. ידוע למשתמש כי וואלה! הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי וואלה! מסתמכתעל כך.
 10. שיפוי הנך מתחייב לשפות את וואלה!, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח,תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מחומרים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה משימוש אחר שביצעת באתר.
 11. שונות
  1. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
  2. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי השימוש,יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי השימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכולחייב אותך. אתה מסכים כי יש לייתן לתנאי השימוש את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.
  3. אם יש לך שאלות או הערות ביחס לתנאי השימוש, צור עמנו קשר באמצעות: מייל: hamal@walla.net.il כתובת: רח' אבן גבירול 166 ,תל-אביב טל: 03-6010601

עודכן לאחרונה: נובמבר, 2023